فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

612. زکات طلب

أن الرجل أذا کان له الدین الظنون، یجب علیه أن یزکیه، لما مضی، أذا قبضه
اگر کسی از دیگری طلبی داشته باشد که نمی داند می پردازد یا نه، واجب است از وصول طلب به خاطر مدتی که بر آن گذشته است، زکات آن را بپردازد. (607)

613. قسمت مال بین نیازمندان

فی کتاب له ألی قثم بن العباس و هو عامله علی مکة -: و أنظر .لی ما اجتمع عندک من مال الله فاصرفه ألی من قبلک من ذوی العیال و المجاعة مصیباً به مواضع الفاقة و الخلات. و ما فضل عن ذلک فاحمله الینا لنقسمه فیمن قبلنا
نامه ای است از امیرالمؤمنین علیه السلام به قثم بن عباس که عامل و کارگزار آن حضرت در مکه بود: در آنچه از مال خدا در نزد تو گرد آمده، دقت و اندیشه کن! سپس آن را به مصرف کسانی از عیالمندان و گرسنگانی که در مکه در نزد و هستند برسان و این در حالی باشد که آن را به مواردی از فقر شدید و احتیاجات مردم نیازمند برسانی و هر چه از این مصارف زیاد بیاید نزد ما بفرست تا آن را در میان کسانی (از گرسنگان و محتاجان) که نزد ما هستند قسمت کنیم. (608)

614. وسیله نگاهداری اموال

حصنوا أموالکم بالزکاة.
اموال خویش را با دادن زکات نگاه دارید. (609)