فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

611. وقت افطار

صلوا بهم المغرب حین یفطر الصائم
نماز مغرب را هنگامی به پا دارید که روزه دار روزه اش را می گشاید. (606)

بخش سوم: زکات

612. زکات طلب

أن الرجل أذا کان له الدین الظنون، یجب علیه أن یزکیه، لما مضی، أذا قبضه
اگر کسی از دیگری طلبی داشته باشد که نمی داند می پردازد یا نه، واجب است از وصول طلب به خاطر مدتی که بر آن گذشته است، زکات آن را بپردازد. (607)