فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

610. سپر عذاب

... صوم شهر رمضان فانه جنة من العقاب
روزه ماه رمضان سپر عذاب است. (605)

611. وقت افطار

صلوا بهم المغرب حین یفطر الصائم
نماز مغرب را هنگامی به پا دارید که روزه دار روزه اش را می گشاید. (606)

بخش سوم: زکات