فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

608. زکات بدن

لکل شی ء زکاة، و زکاة البدن الصیام
برای هر چیزی زکاتی است و زکات بدن روزه گرفتن است. (603)

609. روزه دار ظاهری

کم من صائم لیس له من صیامه ألا الجوع و الظما، و کم من قائم لیس له من قیامه الا السهر و العناء، حبذا نوم الاکیاس و افطارهم
بسا روزه داری که از روزه اش جز گرسنگی و تشنگی نصیبی نیابد، و بسا شب زنده داری که از عبادت شبانه اش جز رنج و بی خوابی بهره ای نبرد، خوشا خواب زیرکان (عارف) و روزه خواری آنان! (604)

610. سپر عذاب

... صوم شهر رمضان فانه جنة من العقاب
روزه ماه رمضان سپر عذاب است. (605)