فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

607. آزمایش اخلاص بندگان

فرض الله... الصیام ابتلاء لا خلاص الخلق
خداوند روزه را آزمایشی برای اخلاص بندگانش قرار داد. (602)

608. زکات بدن

لکل شی ء زکاة، و زکاة البدن الصیام
برای هر چیزی زکاتی است و زکات بدن روزه گرفتن است. (603)

609. روزه دار ظاهری

کم من صائم لیس له من صیامه ألا الجوع و الظما، و کم من قائم لیس له من قیامه الا السهر و العناء، حبذا نوم الاکیاس و افطارهم
بسا روزه داری که از روزه اش جز گرسنگی و تشنگی نصیبی نیابد، و بسا شب زنده داری که از عبادت شبانه اش جز رنج و بی خوابی بهره ای نبرد، خوشا خواب زیرکان (عارف) و روزه خواری آنان! (604)