فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

606. حکمت روزه

حرس الله عباده المؤمنین بالصلوات و الزکوات، و مجاهده الصیام فی الایام المفروضات، تسکینا لا طرافهم، و تخشیعاً لابصارهم، و تذلیلا لنفوسهم
خداوند متعال بندگان را ایمان خود را از فریبکاری های شیطان محفوظ و مصون می دارد، به وسیله نمازها و زکات دادن و تحمل مشقت به وسیله روزه گرفتن در روزهای مقرر (رمضان مبارک) و برای ایجاد آرامش در اعضای آنان و برای خاشع نمودن چشمان و رام کردن نفس ها. (601)

607. آزمایش اخلاص بندگان

فرض الله... الصیام ابتلاء لا خلاص الخلق
خداوند روزه را آزمایشی برای اخلاص بندگانش قرار داد. (602)

608. زکات بدن

لکل شی ء زکاة، و زکاة البدن الصیام
برای هر چیزی زکاتی است و زکات بدن روزه گرفتن است. (603)