فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

596. بر پا داشتن نماز

یقول الله سبحانه: رجال لا تلهیهم تجارة و لا بیع عن ذکر الله و أقام الصلاة و أیتاء الزکاة. و کان رسول الله صلی الله علیه و آله نصبا بالصلاةُ بعد التبشیر له بالجنة
خدای سبحان می فرماید: مردانی هستند که بازرگانی و خرید و فروش آن ها
را زا یاد خدا و برپا داشتن نماز و دادن زکات باز نمی دارد. و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله با وجود این که به بهشت مژده داده شده بود برای نماز خود را به رنج می افکند. (591)

597. مراقبت از نماز

الله الله فی الصلاة، فأنها عمود دینکم
خدا را، خدا را، مراقب باشید در مورد نماز؛ زیرا که نماز، ستون دین شماست. (592)

5. نماز شب و شب زنده داری