فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

595. نماز در وقت خواندن

صل الصلاة لوقتها الموقت لها، و لا تعجل وقتها لفراغ، و لا تؤخرها عن وقتها لاشتغال و اعلم أن کل شی ء من عملک تبع لصلاتک
نماز را در وقت مقرر آن به جای آور و به علت فراغت از کار وقت آن را پیش میانداز و به علت اشتغال آن به تأخیر میافکن و بدان که هر کار تو وابسته به نماز است. (590)

596. بر پا داشتن نماز

یقول الله سبحانه: رجال لا تلهیهم تجارة و لا بیع عن ذکر الله و أقام الصلاة و أیتاء الزکاة. و کان رسول الله صلی الله علیه و آله نصبا بالصلاةُ بعد التبشیر له بالجنة
خدای سبحان می فرماید: مردانی هستند که بازرگانی و خرید و فروش آن ها
را زا یاد خدا و برپا داشتن نماز و دادن زکات باز نمی دارد. و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله با وجود این که به بهشت مژده داده شده بود برای نماز خود را به رنج می افکند. (591)

597. مراقبت از نماز

الله الله فی الصلاة، فأنها عمود دینکم
خدا را، خدا را، مراقب باشید در مورد نماز؛ زیرا که نماز، ستون دین شماست. (592)