فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

4. وقت نماز

595. نماز در وقت خواندن

صل الصلاة لوقتها الموقت لها، و لا تعجل وقتها لفراغ، و لا تؤخرها عن وقتها لاشتغال و اعلم أن کل شی ء من عملک تبع لصلاتک
نماز را در وقت مقرر آن به جای آور و به علت فراغت از کار وقت آن را پیش میانداز و به علت اشتغال آن به تأخیر میافکن و بدان که هر کار تو وابسته به نماز است. (590)

596. بر پا داشتن نماز

یقول الله سبحانه: رجال لا تلهیهم تجارة و لا بیع عن ذکر الله و أقام الصلاة و أیتاء الزکاة. و کان رسول الله صلی الله علیه و آله نصبا بالصلاةُ بعد التبشیر له بالجنة
خدای سبحان می فرماید: مردانی هستند که بازرگانی و خرید و فروش آن ها
را زا یاد خدا و برپا داشتن نماز و دادن زکات باز نمی دارد. و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله با وجود این که به بهشت مژده داده شده بود برای نماز خود را به رنج می افکند. (591)