فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

594. اهمیت نماز جمعه

لا تسافر فی یوم جمعة حتی تشهد الصلاة الا فاصلا فی سیل الله أو فی أمر تعذربه. و أطع الله فی جمیع أمورک، فأن طاعُة الله فاضلة علی ما سواها
در روز جمعه مسافرت مکن تا بتوانی در نماز جمعه شرکت کنی، مگر آن که سفر تو در راه خدا باشد یا به خاطر کاری باشد که در آن معذور باشی. در همه کارها مطیع خدا باش، که اطاعت خداوند بر همه چیز برتری دارد. (589)

4. وقت نماز

595. نماز در وقت خواندن

صل الصلاة لوقتها الموقت لها، و لا تعجل وقتها لفراغ، و لا تؤخرها عن وقتها لاشتغال و اعلم أن کل شی ء من عملک تبع لصلاتک
نماز را در وقت مقرر آن به جای آور و به علت فراغت از کار وقت آن را پیش میانداز و به علت اشتغال آن به تأخیر میافکن و بدان که هر کار تو وابسته به نماز است. (590)