فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

592. واجبات و مستحبات

لا قربة بالنوافل أذا أضرت بالفرائض .
مستحبات چنانچه به واجبات زیان رساند، موجب قرب به خدا نشود. (587)

594. ترک مستحب در صورت زیان به واجب

أذا أضرت النوافل بالفرائض فارفضوها
هر گاه امور مستحب به واجبات زیان رسانند، آن ها را ترک کنید. (588)

594. اهمیت نماز جمعه

لا تسافر فی یوم جمعة حتی تشهد الصلاة الا فاصلا فی سیل الله أو فی أمر تعذربه. و أطع الله فی جمیع أمورک، فأن طاعُة الله فاضلة علی ما سواها
در روز جمعه مسافرت مکن تا بتوانی در نماز جمعه شرکت کنی، مگر آن که سفر تو در راه خدا باشد یا به خاطر کاری باشد که در آن معذور باشی. در همه کارها مطیع خدا باش، که اطاعت خداوند بر همه چیز برتری دارد. (589)