فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

589. نماز را مراعات کنید!

تعاهدوا أر الصلاة، و حافظوا علیها، و استکثروا منها، و تقربوا بها، فأنها کانت علی المومنین کتاباً موقوتاً
امر نماز را مراعات کنید و آن را محافظت نمایید و بسیار به جایی آورید و با آن به خدا تقرب جویید؛ زیرا نماز (بر مومنین فریضه ای است نوشته شده و وقت آن تعیین گردیده). (584)

3. احکام نماز فرادی و جماعت

590. نماز جماعت را طولانی نکنید

صلوا بهم صلاة أضعفهم و لا تکونوا فتانین
با مردم همانند ضعیف ترین آن ها نماز بگزارید؛ و سبب فتنه و فساد نباشید.(585)