فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

588. از نماز گزاران باشید!

ألا تسمعون ألی جواب أهل النار حین سئلوا: ما سلککم فی سقر؟قالوا: لم نک من المصلین
آیا به پاسخ اهل دوزخ گوش فرا نمی دهید که وقتی از آن ها سؤال می شود، چه چیز شما را گرفتار دوزخ ساخت؟گویند: ما از نماز گزاران نبودیم. (583)

589. نماز را مراعات کنید!

تعاهدوا أر الصلاة، و حافظوا علیها، و استکثروا منها، و تقربوا بها، فأنها کانت علی المومنین کتاباً موقوتاً
امر نماز را مراعات کنید و آن را محافظت نمایید و بسیار به جایی آورید و با آن به خدا تقرب جویید؛ زیرا نماز (بر مومنین فریضه ای است نوشته شده و وقت آن تعیین گردیده). (584)

3. احکام نماز فرادی و جماعت