فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

585. واجبات را به جای آورید!

الفرائض الفرائض، أدوها ألی الله تؤد کم ألی الجنة
واجبات را به جای آورید؛ آن ها را برای خدا به جا آورید تا شما را به بهشت برساند. (580)

586. توصیه پیامبر به نماز

... کان یأمر أهله و یصبر علیها نفسه.
رسول خدا صلی الله علیه و آله هم اهل خود را به نماز فرمان می داد و هم خود شخصاً با شکیبایی آن را به انجام می رسانید. (581)

587. قدر نهادن به نماز

قد عرف حقها رجال من المومنین الذین لا تشغلهم عنها زینة متاع و لا قرة عین من ولد و لا مال. یقول الله سبحانه: (رجال لا تلهیهم تجارة و لا بیع عن ذکر الله و أقام الصلاة و أیتاء الزکاُة)
قدر و اهمیت نماز را مردانی از مؤمنین می دانند که زینت کالای دنیا و فرزندی که نور چشم انسان است و مال و دارایی آن ها را به خود مشغول نمی دارد، چنانکه خدای سبحان می فرماید: مردانی هستند که تجارت و داد و ستد دنیا، آن ها را از یاد خدا و اقامه نماز و پرداخت زکات باز نمی دارد. (582)