فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

584 .سابقین در نماز

اللهم أنی أول من أناب، و سمع و أجاب، لم یسبقنی الا رسول الله صلی الله علیه و آله بالصلاة
بار پروردگار! من نخستین کسی هستم که به حق رسیده و آن را شنیده و پذیرفته است، هیچ کس بر من به نماز پیشی نگرفت مگر رسول خدا صلی الله علیه و آله. (579)

585. واجبات را به جای آورید!

الفرائض الفرائض، أدوها ألی الله تؤد کم ألی الجنة
واجبات را به جای آورید؛ آن ها را برای خدا به جا آورید تا شما را به بهشت برساند. (580)

586. توصیه پیامبر به نماز

... کان یأمر أهله و یصبر علیها نفسه.
رسول خدا صلی الله علیه و آله هم اهل خود را به نماز فرمان می داد و هم خود شخصاً با شکیبایی آن را به انجام می رسانید. (581)