فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

2. اهتمام و توصیه به نماز

584 .سابقین در نماز

اللهم أنی أول من أناب، و سمع و أجاب، لم یسبقنی الا رسول الله صلی الله علیه و آله بالصلاة
بار پروردگار! من نخستین کسی هستم که به حق رسیده و آن را شنیده و پذیرفته است، هیچ کس بر من به نماز پیشی نگرفت مگر رسول خدا صلی الله علیه و آله. (579)

585. واجبات را به جای آورید!

الفرائض الفرائض، أدوها ألی الله تؤد کم ألی الجنة
واجبات را به جای آورید؛ آن ها را برای خدا به جا آورید تا شما را به بهشت برساند. (580)