فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

583. از بین برنده گناهان

أنها لتحت الذنوب حت لورق
نماز، گناهان را مانند ریزش برگ درختان فرو می ریزد. (578)

2. اهتمام و توصیه به نماز

584 .سابقین در نماز

اللهم أنی أول من أناب، و سمع و أجاب، لم یسبقنی الا رسول الله صلی الله علیه و آله بالصلاة
بار پروردگار! من نخستین کسی هستم که به حق رسیده و آن را شنیده و پذیرفته است، هیچ کس بر من به نماز پیشی نگرفت مگر رسول خدا صلی الله علیه و آله. (579)