فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

582. مصونیت به وسیله نماز

.. عن ذلک ما حرس الله عباده المؤمنین بالصلوات... تسکیناً لاطرافهم، و تخشیعا لابصارهم، و تذلیلا لنفوسهم، و تخفیضا لقلوبهم، و أذهابا للخیلاء عنهم
خداوند متعال بندگان مؤمن خود را به وسیله نمازها... برای آرامش دست و پا و اندام دیگرشان و خشوع دیدگانش، فروتنی جان هایشان، و خضوع دل هایشان، و دور کردن کبر و غرور از وجودشان؛ از تباهکاری ها و ستمگری و تکبر و گردنکش حفظ می کند. (577)

583. از بین برنده گناهان

أنها لتحت الذنوب حت لورق
نماز، گناهان را مانند ریزش برگ درختان فرو می ریزد. (578)

2. اهتمام و توصیه به نماز