فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

581. اعمال تابع نمازند!

أعلم أن کل شی ء من عملک تبع لصلاتک
بدان که هر عملی از اعمال تو تابع نمازت می باشد. (576)

582. مصونیت به وسیله نماز

.. عن ذلک ما حرس الله عباده المؤمنین بالصلوات... تسکیناً لاطرافهم، و تخشیعا لابصارهم، و تذلیلا لنفوسهم، و تخفیضا لقلوبهم، و أذهابا للخیلاء عنهم
خداوند متعال بندگان مؤمن خود را به وسیله نمازها... برای آرامش دست و پا و اندام دیگرشان و خشوع دیدگانش، فروتنی جان هایشان، و خضوع دل هایشان، و دور کردن کبر و غرور از وجودشان؛ از تباهکاری ها و ستمگری و تکبر و گردنکش حفظ می کند. (577)

583. از بین برنده گناهان

أنها لتحت الذنوب حت لورق
نماز، گناهان را مانند ریزش برگ درختان فرو می ریزد. (578)