فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

580. تواضع در برابر حق سبحانه

.. لما فی ذلک من تعفیر عتاق الوجوه بالتراب تواضعاً، و التصاق کرائم الجوارح بالارض تصاغراً
بندگان مؤمن هنگامی که نماز می خوانند ساییدن گونه ها به خاک نشانه تواضع و گزاردن اعضای شریف بر زمین، دلیل کوچکی و اظهار حقارت است. (575)

581. اعمال تابع نمازند!

أعلم أن کل شی ء من عملک تبع لصلاتک
بدان که هر عملی از اعمال تو تابع نمازت می باشد. (576)

582. مصونیت به وسیله نماز

.. عن ذلک ما حرس الله عباده المؤمنین بالصلوات... تسکیناً لاطرافهم، و تخشیعا لابصارهم، و تذلیلا لنفوسهم، و تخفیضا لقلوبهم، و أذهابا للخیلاء عنهم
خداوند متعال بندگان مؤمن خود را به وسیله نمازها... برای آرامش دست و پا و اندام دیگرشان و خشوع دیدگانش، فروتنی جان هایشان، و خضوع دل هایشان، و دور کردن کبر و غرور از وجودشان؛ از تباهکاری ها و ستمگری و تکبر و گردنکش حفظ می کند. (577)