فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

579. پاک شدن از تکبر

... الصلاة تنزیها عن الکبر.
خدای بزرگ نماز را واجب فرمود تا انسان را از تکبر و گردنکشی پاک(574) گرداند.

580. تواضع در برابر حق سبحانه

.. لما فی ذلک من تعفیر عتاق الوجوه بالتراب تواضعاً، و التصاق کرائم الجوارح بالارض تصاغراً
بندگان مؤمن هنگامی که نماز می خوانند ساییدن گونه ها به خاک نشانه تواضع و گزاردن اعضای شریف بر زمین، دلیل کوچکی و اظهار حقارت است. (575)

581. اعمال تابع نمازند!

أعلم أن کل شی ء من عملک تبع لصلاتک
بدان که هر عملی از اعمال تو تابع نمازت می باشد. (576)