فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

578. پاک کننده ذنوب

ما أهمنی ذنب أمهلت بعده حتی أصلی رکعتین و أسال الله العافیة
گناهی که مرا بعد از آن مهلت خواندن دو رکعت نماز و درخواست عافیت از خدا داشته باشم برایم مهم نیست. (573)

579. پاک شدن از تکبر

... الصلاة تنزیها عن الکبر.
خدای بزرگ نماز را واجب فرمود تا انسان را از تکبر و گردنکشی پاک(574) گرداند.

580. تواضع در برابر حق سبحانه

.. لما فی ذلک من تعفیر عتاق الوجوه بالتراب تواضعاً، و التصاق کرائم الجوارح بالارض تصاغراً
بندگان مؤمن هنگامی که نماز می خوانند ساییدن گونه ها به خاک نشانه تواضع و گزاردن اعضای شریف بر زمین، دلیل کوچکی و اظهار حقارت است. (575)