فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

577. نماز چونان چشمه آبگرم

فی وصیته بالصلاة -: أنها لتحت الذنوب حت الورق، و تطلقها أطلاق الربق، و شبهها رسول الله صلی الله علیه و آله بالحمة تکون علی باب الرجل، فهو یغتسل منها فی الیوم و اللیلة خمس مرات، فما عسی أن یبقی علیه من الدرن؟
درباره نماز چنین سفارش می کند: گناهان را از گردن ها باز می کند، همان گونه که مهارها از گردن حیوانات باز می شود. رسول خدا صلی الله علیه و آله نماز را به چشمه آب گرم تشبیه فرموده است که مقابل در خانه مردی در جریان باشد و آن مرد در هر روز و شب پنج مرتبه در آن شست و شو نماید (با این شست و شوی مکرر چه کثافت و چرکی در بدن او باقی خواهد ماند؟) (572)

578. پاک کننده ذنوب

ما أهمنی ذنب أمهلت بعده حتی أصلی رکعتین و أسال الله العافیة
گناهی که مرا بعد از آن مهلت خواندن دو رکعت نماز و درخواست عافیت از خدا داشته باشم برایم مهم نیست. (573)

579. پاک شدن از تکبر

... الصلاة تنزیها عن الکبر.
خدای بزرگ نماز را واجب فرمود تا انسان را از تکبر و گردنکشی پاک(574) گرداند.