فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

576. تقرب متقین

الصلاة قربان کل تقی، و الحج جهاد کل ضعیف
نماز موجب تقرب هر پرهیزگار و حج هر ناتوان است. (571)

577. نماز چونان چشمه آبگرم

فی وصیته بالصلاة -: أنها لتحت الذنوب حت الورق، و تطلقها أطلاق الربق، و شبهها رسول الله صلی الله علیه و آله بالحمة تکون علی باب الرجل، فهو یغتسل منها فی الیوم و اللیلة خمس مرات، فما عسی أن یبقی علیه من الدرن؟
درباره نماز چنین سفارش می کند: گناهان را از گردن ها باز می کند، همان گونه که مهارها از گردن حیوانات باز می شود. رسول خدا صلی الله علیه و آله نماز را به چشمه آب گرم تشبیه فرموده است که مقابل در خانه مردی در جریان باشد و آن مرد در هر روز و شب پنج مرتبه در آن شست و شو نماید (با این شست و شوی مکرر چه کثافت و چرکی در بدن او باقی خواهد ماند؟) (572)

578. پاک کننده ذنوب

ما أهمنی ذنب أمهلت بعده حتی أصلی رکعتین و أسال الله العافیة
گناهی که مرا بعد از آن مهلت خواندن دو رکعت نماز و درخواست عافیت از خدا داشته باشم برایم مهم نیست. (573)