فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

574. نشانه اصلی دین

...أقام الصلاة فأنها الملة.
برپا داشتن نماز نشانه اصلی دین است. (569)

575. اسباب تشکر از خدا

أن قوما عبدوا الله رغبُة فتلک عبادة التجار، و أن قوما عبدوا الله رهبة فتلک عبادة العبید، و أن قوما عبدوا الله شکراً فتلک عبادة الاحرار
گروهی خدا را به انگیزه ثواب و پاداش می پرستند، این عبادت تاجران و بازرگانان است و گروهی خدا را از روی ترس می پرستند، این عبادت غلامان و برده صفتان است و گروهی خدا را از روی سپاسگزاری می پرستند، این عبادت آزادگان است. (570)

576. تقرب متقین

الصلاة قربان کل تقی، و الحج جهاد کل ضعیف
نماز موجب تقرب هر پرهیزگار و حج هر ناتوان است. (571)