فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

573. دل مردگان جهنمی

من کثر کلامه کثر خطؤه، و من کثر خطوة قل حیاؤه، و من قل حیاؤه قل ورعه، و من قل ورعه مات قلبه، و من مات قلبه دخل النار
کسی که پر گوید بسیار به خطا رود و کسی که زیاد خطا کرد، شرم و حیایش کم شود و کسی که حیایش اندک شد، پارسایی اش کم گردد و کسی که پارسایی اش کم شد، دل مرده شود و کسی که دل مرده شد داخل جهنم شود. (568)

فصل دوم: فروع دین

بخش اول: نماز

1. فلسفه نماز