فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

571. دوری از آتش اخروی

اعلموا أنه لیس لهذا الجلد الرقیق صبر علی النار، فارحموا نفوسکم فأنکم قد جربتموها فی مصائب الدنیا، أفرأیتم جزع أحدکم من الشوکة تصیبه، و العثرة تدمیه، و الرمضاء تحرقه؟ فکیف أذا کان بین طابقین من نار، ضجیع حجر، و قرین شیطان؟
بدانید که این پوست نازک را یارای آتش نیست، پس به خود رحم کنید! شما در مصیبت ها و گرفتاری های دنیا آتش را آزموده اید. آیا دیده اید که وقتی خاری به بدن یکی از شما می خلد، یا به زمین می خورد و خونی می شود و یا شن های داغ پایش را می سوزاند چگونه بی تابی می کند؟! پس چگونه خواهد بود اگر میان دو لایه از آتش قرار گیرد و همبسترش سنگ و همدمش شیطان باشد؟! (566)

572. جایگاه بد معصیتکاران

أما أهل المعصیة فأنزلهم شردار، و غل الایدی ألی الاعناق، و قرن النواصی بالاقدام، و ألبشهم سرابیل القطران، و مقطعات النیران. فی عذاب قد اشتد حر0...
در خطبه ای که وصف قیمامت فرمود:
و اما معصیتکاران خداوند آنان را به بدترین جایگاه فرود آورده و دست های آنان را به گردنشان بسته و پیشانی آنان را ته پاهایشان نزدیک می نماید و پیراهن های قطران و لباس هایی از آتشش به آنها بپوشاند، در عذابی که حرارتش بسیار سخت است. (567)

573. دل مردگان جهنمی

من کثر کلامه کثر خطؤه، و من کثر خطوة قل حیاؤه، و من قل حیاؤه قل ورعه، و من قل ورعه مات قلبه، و من مات قلبه دخل النار
کسی که پر گوید بسیار به خطا رود و کسی که زیاد خطا کرد، شرم و حیایش کم شود و کسی که حیایش اندک شد، پارسایی اش کم گردد و کسی که پارسایی اش کم شد، دل مرده شود و کسی که دل مرده شد داخل جهنم شود. (568)