فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

569. غافل نبودن از کیفر

فی صفة الله سبحانه -: لا یشغله عضب عن رحمة، و لا تولهه رحمة عن عقاب
در وصف خدای سبحان می فرماید: هیچ خشمی او را از مهری باز نمی دارد و هیچ مهری او را از کیفر غافل نمی سازد. (564)

570. خیر دوزخی

ما خیر بخیر بعده النار
خیری که دوزخ به دنبالش است خیر نیست. (565)

571. دوری از آتش اخروی

اعلموا أنه لیس لهذا الجلد الرقیق صبر علی النار، فارحموا نفوسکم فأنکم قد جربتموها فی مصائب الدنیا، أفرأیتم جزع أحدکم من الشوکة تصیبه، و العثرة تدمیه، و الرمضاء تحرقه؟ فکیف أذا کان بین طابقین من نار، ضجیع حجر، و قرین شیطان؟
بدانید که این پوست نازک را یارای آتش نیست، پس به خود رحم کنید! شما در مصیبت ها و گرفتاری های دنیا آتش را آزموده اید. آیا دیده اید که وقتی خاری به بدن یکی از شما می خلد، یا به زمین می خورد و خونی می شود و یا شن های داغ پایش را می سوزاند چگونه بی تابی می کند؟! پس چگونه خواهد بود اگر میان دو لایه از آتش قرار گیرد و همبسترش سنگ و همدمش شیطان باشد؟! (566)