فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

568. طالب و گریزان خواب

ألا و أنی لم أر کالجنة نام طالبها، و لا کالنار نام هاربها
هان! من چیزی مانند بهشت ندیده ام که جوینده اش خواب باشد و نه مانند دوزخ که گریزان از آن در خواب باشد. (563)

569. غافل نبودن از کیفر

فی صفة الله سبحانه -: لا یشغله عضب عن رحمة، و لا تولهه رحمة عن عقاب
در وصف خدای سبحان می فرماید: هیچ خشمی او را از مهری باز نمی دارد و هیچ مهری او را از کیفر غافل نمی سازد. (564)

570. خیر دوزخی

ما خیر بخیر بعده النار
خیری که دوزخ به دنبالش است خیر نیست. (565)