فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

567. عظمت و سختی کیفر

فو الله لو حننتم حنین الوله العجال، و دعوتم بهدیل الحمام، و جأرتم جؤآر متبتلی الرهبان، و خرجتم ألی الله من الاموال و الاولاد، التماس القربةُ الیه - فی ارتفاع درجة عنده، أو غفران سیئة أحصتها کتبه و حفظتها رسله - لکان قلیلا فیما أرجو لکم من ثوابه، و أخاف علیکم من عقابه
به خدا سوگند، اگر مانند شترهای بچه مرده فریاد کنید و مانند کبوتران ناله زنید و همانند دیر نشینان زاری کنید و مال دنیا و اولادش را بگذارید و بروید که به خدا نزدیک تر گردید و درجه شما افزایش یابد و یا گناهی که در نامه عمل شما ثبت گردید و نگهبانان خدا آن را حفظ کرده اند، بخشیده شود، نسبت به آنچه من برای شما به آن امیدوارم کم است و از عقاب و کیفر آن برای شما می ترسم. (562)

568. طالب و گریزان خواب

ألا و أنی لم أر کالجنة نام طالبها، و لا کالنار نام هاربها
هان! من چیزی مانند بهشت ندیده ام که جوینده اش خواب باشد و نه مانند دوزخ که گریزان از آن در خواب باشد. (563)

569. غافل نبودن از کیفر

فی صفة الله سبحانه -: لا یشغله عضب عن رحمة، و لا تولهه رحمة عن عقاب
در وصف خدای سبحان می فرماید: هیچ خشمی او را از مهری باز نمی دارد و هیچ مهری او را از کیفر غافل نمی سازد. (564)