فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

565. جهنم، آتش غضب الهی

یا عقیل! أتئن من حدیدة أحماها أنسانها للعبه، و تجرنی ألی نار سجرها جبارها لغضبه! أتئن من الاذی و لا أئن من لظی؟!
ای عقیل! از آهنی که انسانی آن را به بازیچه سرخ کرده است می نالی و مرا به سوی آتشی که خدای جبار به خشم خود افروخته است می کشانی!؟تو از این رنج می نالی و من از عذاب ننالم؟! (560)

566. آتش جهنم

مأخسر المشقة وراءها العقاب، أربح الدعُة معها الامان من النار
چه زیانبار است مشقتی که به دنبال آن عذاب است و چه سودمند آسایشی که قرین امان از جهنم است. (561)

567. عظمت و سختی کیفر

فو الله لو حننتم حنین الوله العجال، و دعوتم بهدیل الحمام، و جأرتم جؤآر متبتلی الرهبان، و خرجتم ألی الله من الاموال و الاولاد، التماس القربةُ الیه - فی ارتفاع درجة عنده، أو غفران سیئة أحصتها کتبه و حفظتها رسله - لکان قلیلا فیما أرجو لکم من ثوابه، و أخاف علیکم من عقابه
به خدا سوگند، اگر مانند شترهای بچه مرده فریاد کنید و مانند کبوتران ناله زنید و همانند دیر نشینان زاری کنید و مال دنیا و اولادش را بگذارید و بروید که به خدا نزدیک تر گردید و درجه شما افزایش یابد و یا گناهی که در نامه عمل شما ثبت گردید و نگهبانان خدا آن را حفظ کرده اند، بخشیده شود، نسبت به آنچه من برای شما به آن امیدوارم کم است و از عقاب و کیفر آن برای شما می ترسم. (562)