فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

556. سرنوشت خیرین و مفرطین

الجنة غایة السابقین جویان (بر خیرات) است و آتش سرنوشت تفریط گران (در خطا و انحراف). (551)

557. حقارت هر نعمتی در برابر نعمات بهشت

کل نعیم دون الجنة فهو محقور، و کلی بلاء دون النار عافیة
هر نعمتی در برابر بهشت حقیر و ناچیز است و هر بلایی در برابر دوزخ عافیت و آسایش است. (552)

558. پیرامون بهشت و دوزخ

أن الجنته حفت بالمکاره و أن النار حفت بالشهوات
پیرامون بهشت را ناگواری ها و پیرامون آتش را شهوات فرا گرفته است. (553)