فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

555. بدترین خوبی و بهترین بدی

ما خیر بخیر بعده النار، و ما شر بشر بعده الجنة
آن خوبی که در پی آن آتش باشد، خوب نیست و آن بدی که به دنبالش بهشت باشد، بد نیست. (550)

556. سرنوشت خیرین و مفرطین

الجنة غایة السابقین جویان (بر خیرات) است و آتش سرنوشت تفریط گران (در خطا و انحراف). (551)

557. حقارت هر نعمتی در برابر نعمات بهشت

کل نعیم دون الجنة فهو محقور، و کلی بلاء دون النار عافیة
هر نعمتی در برابر بهشت حقیر و ناچیز است و هر بلایی در برابر دوزخ عافیت و آسایش است. (552)