فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

554. جایگاه حق

لا و من أکله الحق فالی الجنته و من أکله الباطل فالی النار
آگاه باشید، کسی که بر حق است جایگاهش بهشت و کسی که به راه باطل می رود به جانب آتش رهسپار است. (549)

555. بدترین خوبی و بهترین بدی

ما خیر بخیر بعده النار، و ما شر بشر بعده الجنة
آن خوبی که در پی آن آتش باشد، خوب نیست و آن بدی که به دنبالش بهشت باشد، بد نیست. (550)

556. سرنوشت خیرین و مفرطین

الجنة غایة السابقین جویان (بر خیرات) است و آتش سرنوشت تفریط گران (در خطا و انحراف). (551)