فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

549. جانبهای انسان

ألا حر یدع هذه اللماظة لا هلها؟أنه لیس لا نفسکم ثمن ألا الجنُة، فلا تبیعوها الا بها
آیا آزاد مردی نیست که این خرده غذایی لا به لای دندان ها را برای اهلش واگذارد، بدانید که جان بهای شما جز بهشت نیست، پس آن را جز به بهشت مفروشید. (544)

550. صدق نیت و بهشت

أن الله سبحانه یدخل بصدق النیة و السریرة الصالحة من یشاء من عباده الجنة
خداوند سبحان هر یک از بندگانش را که بخواهد به خاطر صدق نیت و باطن پاکش داخل بهشت می کند. (545)

551. دیده دلی به سوی بهشت

فلو رمیت ببصر قلبک نحو ما یوصف لک منها لعزفت نفسک عن بدائع ما أخرج ألی الدنیا من شهواتها و لذاتها، و زخارف مناظرها، و لذهلت بالفکر فی اصطفاق أشجار غیبت عروقها فی کثبان المسک علی سواحل أنهارها... فلو شغلت قلبک أیها المستمع بالوصول ألی ما یهجم علیک من تلک المناظر المونقة، لزهقت نفسک شوقاً ألیها، و لتحملت من مجلسی هذا ألی مجاروة أهل القبور استعجالا بها
اگر دیده دلت را به سویی آنچه از بهشت برای تو وصف می شود بیافکنی، هر آینه نفس تو از خواهش ها و خوشی ها و زیب و زیورهای مناظر دنیا دوری کند و با اندیشیدن در جنبش شاخه های درختانی که برکنار جوی های بهشت ریشه های آن ها در تپه های مشک پنهان است حیران و سرگشته شود... ای شنونده! اگر دل خود را برای رسیدن به این منظره های دل انگیز مشغول داری، جانت از شوق آن برآید و برای رسیدن هر چه زودتر به آن ها از همین مجلس من به همسایگی خفتگان در گورها روی. (546)