فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

548. اعمال شایسته بهشت

اعملوا للجنة عملها
عملی را که شایسته ورود به بهشت است انجام بدهید. (543)

549. جانبهای انسان

ألا حر یدع هذه اللماظة لا هلها؟أنه لیس لا نفسکم ثمن ألا الجنُة، فلا تبیعوها الا بها
آیا آزاد مردی نیست که این خرده غذایی لا به لای دندان ها را برای اهلش واگذارد، بدانید که جان بهای شما جز بهشت نیست، پس آن را جز به بهشت مفروشید. (544)

550. صدق نیت و بهشت

أن الله سبحانه یدخل بصدق النیة و السریرة الصالحة من یشاء من عباده الجنة
خداوند سبحان هر یک از بندگانش را که بخواهد به خاطر صدق نیت و باطن پاکش داخل بهشت می کند. (545)