فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

547. جایگاه فردوس

الجنة تحت أطراف العوالی!
بهشت در سایه نیزه هاست. (542)

548. اعمال شایسته بهشت

اعملوا للجنة عملها
عملی را که شایسته ورود به بهشت است انجام بدهید. (543)

549. جانبهای انسان

ألا حر یدع هذه اللماظة لا هلها؟أنه لیس لا نفسکم ثمن ألا الجنُة، فلا تبیعوها الا بها
آیا آزاد مردی نیست که این خرده غذایی لا به لای دندان ها را برای اهلش واگذارد، بدانید که جان بهای شما جز بهشت نیست، پس آن را جز به بهشت مفروشید. (544)