فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

545. شرط اشتیاق به بهشت.

من اشتاق ألی الجنه سلا عن الشهوات
کسی که مشتاق بهشت است، از شهوات و تمایلات نفسانی خارج شود. (540)

546. نزدیک تر به بهشت

احذروا عبادالله الموت و قربه، و أعدوا له عدته، فأنه یأتی بأمر عظیم، و خطب جلیل، بخیر لا یکون معه شر أبداً. أو شر لا یکون معه خیر ابداً. فمن أقرب ألی الجنة من عاملها! و من أقرب ألی النار من عاملها!
ای بندگان خدا! از مرگ و نزدیک بودن: حذر کنید و آنچه آماده کردم آن، هنگام مرگ ضرورت دارد، از قبیل اطاعت از اوامر الهی و انجام اعمال نیک و ترک منهیات الهی) تهیه نمایید که به راستی مرگ امری عظیم و کاری بزرگ با خود برای انسان می آورد، اگر با خیر و خوشی فرا رسد، چنان خیری است که هرگز شری با آن نخواهد بود و اگر با شر و ناخوشی، فراز آید، شری است که هیچ گاه خیری با آن همراه نمی گردد. بنابراین چه کسی نزدیک تر است به بهشت، از آن کس که برای رسیدن به آن به عمل می پردازد؟و چه کسی نزدیک تر است به دوزخ از آن کس که برای رفتن به طرف آن عمل می کند؟(541)

547. جایگاه فردوس

الجنة تحت أطراف العوالی!
بهشت در سایه نیزه هاست. (542)