فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

539. تفاوت میان دو کردار

شتان ما بین عملین: عمل تذهب لذته و تبقی تبعته، و عمل تذهب مؤونته و یبقی أجره
چه تفاوت بسیاری است میان دو کردار: کرداری که لذت و خوشی آن برود و پیامد کیفر آن برجای ماند و کرداری که رنج آن بگذرد و پاداشش بماند. (534)

540. پاداش استقامت

من استقام فالی الجنة، و من زل فألی النار
هر کس در جاده الهی حرکت کرد، مسیرش رو به بهشت است و هر کس از آن جاده بلغزد، مسیرش رو به آتش است. (535)

541. فلسفه پاداش و کیفر اهلی

أن الله سبحانه وضع الثواب علی طاعته، و العقاب علی معصیته، ذیادة لعباده عن نقمته و حیاشُة لهم ألی جنته
خدای سبحان برای اطاعت از خود پاداش در نظر گرفت و برای نافرمانی خود کیفر، تا بندگانش را از خشم و عذاب خویش باز دارد و به سوی بهشت خو براند. (536)