فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

533. سختی حساب خداوند

اعلم! أن حساب الله أعظم من حساب الناس
بدان که حساب خدا بزرگ تر از حساب مردم است. (528)

534. تجسم اعمال در آخرت

أعمال العباد فی عاجلهم، نصب أعینهم فی آجلهم
بندگان اعمالی که در دنیا کنند، در آخرت مقابل دیدگان آنهاست. (529)

535. روز حساب بد و نیک همه

ذلک یوم یجمع الله فیه الاولین و آلاخرین لنقاش الحساب و جزاء الاعمال، خضوعاً، و قیاماً، قد ألجمهم العرق، و رجفت بهم الارض، فأحسنهم حالا من وجد لقدمیه موضعاً، و لنفسه متسعاً
روز قیام، روزی است که خداوند همگان را، از اولین نفر تا آخرین نفر، برای رسیدگی به حسابشان و جزای اعمالشان گرد می آورد، در حالی که به فروتنی ایستاده اند و عرق از سر و رویشان می ریزد و زمین آن ها را می لرزاند. (در آن روز) نیکو حال ترین مردم کسی است که جایگاهی بیابد و برای خود جایی پیدا کند! (530)