فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

532. آشکار شدن درون ها

الاقاویل محفوظُة و السرائر مبلوة، و کل نفس بما کسبت رهینُة، و الناس منقوصون مدخولون الا من عصم الله
گفته ها نگهداری می شود و نهفته ها و درون ها آشکار می گردد و هر کس گروگان کاری است که می کند و خردها مردمان، ناقص و بسیار است، مگر کسی که خدایش نگاه دارد. (527)

533. سختی حساب خداوند

اعلم! أن حساب الله أعظم من حساب الناس
بدان که حساب خدا بزرگ تر از حساب مردم است. (528)

534. تجسم اعمال در آخرت

أعمال العباد فی عاجلهم، نصب أعینهم فی آجلهم
بندگان اعمالی که در دنیا کنند، در آخرت مقابل دیدگان آنهاست. (529)