فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

527. اعمال در برابر چشمان

أعمال العباد فی عاجلهم، نصب أعینهم فی آجالهم
اعمال بندگان خدا در دیگر سرا برابر چشمانشان خواهد بود. (522)

528. کار مقدر

من الفساد أضاعُة الزاد، و مفسدة المعاد. و لکل أمر عاقبة، سوف یأتیک ما قدر لک
ضایع نمودن زاد و توشه و تباه کردن معاد از موارد فساد است، هر کاری سرانجامی دارد و به زودی آنچه برایت مقدر شده به تو خواهد رسید. (523)

529. بترسید از قیامت!

احذروا یوماً تفحص فیه الاعمال و یکثر فیه الزلزال، و تشیب فیه الاطفال
بترسید از روزی که در آن اعمال وارسی می شود و لرزش آن روز بسیار است و کودکان در آن روز پیر می شوند. (524)