فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

526. محاسبه از اندام بدن

أن الله فرض علی جوارحک کلها فرائض یحتج بها علیک یوم القیامة
به درستی که خداوند سبحان برای اعضای تو تکالیفی را مقرر فرموده و در روز قیامت به وسیله آن ها بر تو احتجاج می کند. (521)

527. اعمال در برابر چشمان

أعمال العباد فی عاجلهم، نصب أعینهم فی آجالهم
اعمال بندگان خدا در دیگر سرا برابر چشمانشان خواهد بود. (522)

528. کار مقدر

من الفساد أضاعُة الزاد، و مفسدة المعاد. و لکل أمر عاقبة، سوف یأتیک ما قدر لک
ضایع نمودن زاد و توشه و تباه کردن معاد از موارد فساد است، هر کاری سرانجامی دارد و به زودی آنچه برایت مقدر شده به تو خواهد رسید. (523)