فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

525. وقت حسابرسی

أن الیوم عمل و لا حساب، و غداً حساب و لا عمل
همانا که امروز هنگام عمل است نه حساب، و فردا (آخرت) وقت حساب است نه عمل. (520)

526. محاسبه از اندام بدن

أن الله فرض علی جوارحک کلها فرائض یحتج بها علیک یوم القیامة
به درستی که خداوند سبحان برای اعضای تو تکالیفی را مقرر فرموده و در روز قیامت به وسیله آن ها بر تو احتجاج می کند. (521)

527. اعمال در برابر چشمان

أعمال العباد فی عاجلهم، نصب أعینهم فی آجالهم
اعمال بندگان خدا در دیگر سرا برابر چشمانشان خواهد بود. (522)