فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

524. قیامت نزدیک است!

الله الله عباد! فأن الدنیا ماضیة بکم علی سنن، و أنتم والساعُة فی قرن، وکأنها قد جائت بأشراطها، و أزفت بأفراطها
از خدا بترسید، ای بندگان خدا! زیرا که دنیا همه شما را از یک راه می برد (و با نیز شما همان می کند که با گذشتگان کرد) و شما و زمان قیامت به یک ریسمان بسته هستید و گویا قیامت نشانه های خویش را آشکار ساخته و پرچم هایش را نزدیک کرده است. (519)
یوم الحساب

525. وقت حسابرسی

أن الیوم عمل و لا حساب، و غداً حساب و لا عمل
همانا که امروز هنگام عمل است نه حساب، و فردا (آخرت) وقت حساب است نه عمل. (520)

526. محاسبه از اندام بدن

أن الله فرض علی جوارحک کلها فرائض یحتج بها علیک یوم القیامة
به درستی که خداوند سبحان برای اعضای تو تکالیفی را مقرر فرموده و در روز قیامت به وسیله آن ها بر تو احتجاج می کند. (521)