فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

519. محل مسابقه

القیامة حلبته.
محل اجتماع مسابقه دهندگان اسلام قیامت است. (514)

520. بازگشت مخلوقات به سوی خدا

أذا تصرمت الامور، و تقضت الدهور، و أزف النشور، أخرجهم من ضرائح القبور، و أو کار الطیور، و أوجرة السباع، و مطارح المهالک، سراعاً ألی أمره، مهطعین ألی معاده
آن گاه که امور خلایق از هم بگسلد و روزگار سپری گردد و رستاخیز نزدیک شود و آن ها را از میان گورها و آشیانه پرندگان و کنام درندگان و میدان های جنگ، برانگیزاند و محشورشان کند، در حالی که به سوی فرمان او به جانب معادش می شتابند. (515)

521. دو دستگی خلایق در قیامت

اذا بلغ الکتاب أجله، و ألامر مقادیره، و الحق آخر الخلق بأوله، و جاء من أمر الله ما یریده من تجدید خلقه أماد السماء و فطها، و أرج الارض و أرجفها، و قلع جبالها و نسفها. و دک بعضها بعضاً من هیبة جلالته و مخوف سطوته، و أخرج من فیها فجددهم بعد أخلاقهم. و جمعهم بعد تفرقهم. ثم میزهم لما یریده من مسألتهم عن خفایا الاعمال و خبایا الافعال، و جعلهم فریقین: أنعم علی هولاء و انتقم من هولاء
آن گاه که زمان نوشته به سرآید و مقدرات جهان به پایان رسد و آخرین خلایق به اولی آن ها پیونداند و فرمان حق برای تجدید آفرینش خلقش در رسد، آسمان را به حرکت در آورد و آن را بشکافد و زمین را به شدت بجنباند و تکانش دهد و کوه ها را از جا برکند و متلاشی سازد و از هیبت جلال حق و ترس از سطوت و شکوه او کوه ها برهم کوفته شوند و هر کس را که در زیر زمین مدفون است بیرون آورد و پیکرهای کهنه و پوسیده آن ها را نو کن و اجزای پراکنده شان را گرد آورد، آن گاه آنان را به دو دسته تقسیم کند؛ به دسته ای نعمت ارزانی دارد و از دسته دیگر انتقام گیرد. (516)