فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

518. روز قیامت

کأنکم بالساعُة تحدوکم حدو الزاجر بشوله
گویا شما در روز قیامت حاضرید و شما را همانند شتران که شیرشان خشک شد است به سرعت می راند. (513)

519. محل مسابقه

القیامة حلبته.
محل اجتماع مسابقه دهندگان اسلام قیامت است. (514)

520. بازگشت مخلوقات به سوی خدا

أذا تصرمت الامور، و تقضت الدهور، و أزف النشور، أخرجهم من ضرائح القبور، و أو کار الطیور، و أوجرة السباع، و مطارح المهالک، سراعاً ألی أمره، مهطعین ألی معاده
آن گاه که امور خلایق از هم بگسلد و روزگار سپری گردد و رستاخیز نزدیک شود و آن ها را از میان گورها و آشیانه پرندگان و کنام درندگان و میدان های جنگ، برانگیزاند و محشورشان کند، در حالی که به سوی فرمان او به جانب معادش می شتابند. (515)