فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

516. سرای عبرت

أن الدنیا دار صدق لمن صدقها، ودار عافیة لمن فهم عنها، ودار غنی لمن تزود منها
دنیا برای درستکاران و راستای سرای راستی است و برای آن کس که گفتارش را دریابد، سرای عافیت و سر منزل سعادت است و برای آن که توشه آن جهان را از دنیا برگیرد، دیار توانگری است. (511)
نشانه های قیامت

517. حوادث قیامت

ینفخ فی الصور، فتزهق کل مهجُة و تبکم کل لهجُة، و تذل الشم الشوامخ، و الصم الرواسخ، فیصیر صلدها سراباً رقرقاً، و معهدها قاعاً سملقاً
در صور دمیده می شود و آن گاه هر جانی از بدن به در می رود و هر زبانی لال می شود و کوه های برافراشته و سنگ های محکم و استوار خرد و درهم ریخته می شوند و سنگ های سخت چون سرابی درخشان در نظر آید و جای آن ها هموار و صاف گردد. (512)

518. روز قیامت

کأنکم بالساعُة تحدوکم حدو الزاجر بشوله
گویا شما در روز قیامت حاضرید و شما را همانند شتران که شیرشان خشک شد است به سرعت می راند. (513)