فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

515. کفایت امر دنیا

من عمل لدینه کفاه الله أمر دنیاه
هر که برای دین خود کار کند، خداوند امر دنیا او را کفایت فرماید. (510)

516. سرای عبرت

أن الدنیا دار صدق لمن صدقها، ودار عافیة لمن فهم عنها، ودار غنی لمن تزود منها
دنیا برای درستکاران و راستای سرای راستی است و برای آن کس که گفتارش را دریابد، سرای عافیت و سر منزل سعادت است و برای آن که توشه آن جهان را از دنیا برگیرد، دیار توانگری است. (511)
نشانه های قیامت

517. حوادث قیامت

ینفخ فی الصور، فتزهق کل مهجُة و تبکم کل لهجُة، و تذل الشم الشوامخ، و الصم الرواسخ، فیصیر صلدها سراباً رقرقاً، و معهدها قاعاً سملقاً
در صور دمیده می شود و آن گاه هر جانی از بدن به در می رود و هر زبانی لال می شود و کوه های برافراشته و سنگ های محکم و استوار خرد و درهم ریخته می شوند و سنگ های سخت چون سرابی درخشان در نظر آید و جای آن ها هموار و صاف گردد. (512)