فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

514. طالب آخرت

من طلب آلاخرة طلبته الدنیا، حتی یستوفی رزقه منها
کسی که در پی آخرت باشد، دنیا در طلب او می آید تا بهره خود را از آن برگیرد. (509)

515. کفایت امر دنیا

من عمل لدینه کفاه الله أمر دنیاه
هر که برای دین خود کار کند، خداوند امر دنیا او را کفایت فرماید. (510)

516. سرای عبرت

أن الدنیا دار صدق لمن صدقها، ودار عافیة لمن فهم عنها، ودار غنی لمن تزود منها
دنیا برای درستکاران و راستای سرای راستی است و برای آن کس که گفتارش را دریابد، سرای عافیت و سر منزل سعادت است و برای آن که توشه آن جهان را از دنیا برگیرد، دیار توانگری است. (511)
نشانه های قیامت